Zmiany w programie Czyste Powietrze

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Od 15 maja 2020 zmieniają się niektóre zasady korzystania z Programu “Czyste Powietrze”. Procedura skorzystania z dofinansowania ma być teraz prostsza, a wniosek złożymy online.

Co się zmieniło?

10 zmian w programie “Czyste Powietrze”

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrezygnują z potwierdzania i weryfikacji dochodów wnioskodawcy. Przez to uproszczenie, czas rozpatrywania wniosków ma być zdecydowanie krótszy niż wcześniej a wnioskodawca będzie potwierdzał swój dochód poprzez oświadczenie.
Zmieniła się klasyfikacja grup beneficjentów co do dochodów. Teraz można wyróżnić:

  • Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
  • Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie). Średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego
Gminy zostały włączone do programu StopSmog, który oferuje dofinansowanie do 70% na wymianę starego nieefektywnego ogrzewania oraz termomodernizację domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Na Jednostki Samorządu terytorialnego został nałożony również obowiązek wydawania stosownych zaświadczeń potwierdzających prawo do podwyższonego dofinansowania oraz udzielania pożyczek ze środków WFOŚiGW.

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
Według założeń, czas rozpatrywania wniosków skróci się z 90 do 30 dni.

4. Uproszczenie wniosku o dotację
Zrezygnowano z przyjmowania i późniejszej weryfikacji zaświadczeń i dokumentacji o wysokości dochodu. Zamiast tego, rozpatrywanie wniosków będzie opierało się o oświadczenia wnioskodawcy co z założenia usprawni proces rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.

5. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl
Na rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona dedykowana programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

6. Włączenie w program sektora bankowego
Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się do programu, jako źródło finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty). Dzięki temu pojawiła się nowa forma wsparcia – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu.

7. Integracja z programem “Mój prąd”
Program Czyste Powietrze został zintegrowany z programem „Mój Prąd”. Dzięki temu jest możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym
Program przewiduje zależność, im wyższy efekt ekologiczny termomodernizacji zostanie osiągnięty, tym wyższa będzie dotacja. To założenie będzie w dużej mierze honorować rozwiązania wspierające nisko emisyjność – wysoka klasa efektywności energetycznej i wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Dodatkowo od 1 lipca 2020 roku będzie można uzyskać zwrot do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m³ (nie więcej jednak niż wskazano w Załączniku nr 2 do Programu).

Na dzień dzisiejszy:

Wybierając któryś z naszych kotłów na pellet – Diament 14, 20 i 26 kW oraz Agat 10, 15, 20, 40 kW możesz otrzymać dofinansowanie:

🔹 jako beneficjent z podstawowym poziomem dofinansowania – do 30%, nie więcej jednak niż 6 000 zł wartości kotła c.o.
🔹 jako beneficjent z podwyższonym poziomem dofinansowania – do 60%, nie więcej jednak niż 12 000 zł wartości kotła c.o.

Wybierając któryś z naszych kotłów c.o. na węgiel Koral 10, 14, 18, 22, 25 kW lub Topaz 13, 17, 21, 24 kW:

🔹 jako beneficjent z podstawowym poziomem dofinansowania – do 30%, nie więcej jednak niż 3 000 zł wartości kotła c.o.
🔹 jako beneficjent z podwyższonym poziomem dofinansowania – do 60%, nie więcej jednak niż 6 000 zł wartości kotła c.o.

9. Dotacja dla tych, którzy wymienili już źródła ciepła
Dla tych osób, które wymieniło już źródło ciepła zostały przewidziane dotacje w wysokości do 10 tys. zł. Natomiast w przypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Więcej dowiesz się:
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

program czyste powietrze WFOSiGW