Ogłoszenia

„Konkurs ofert” na sprzedaż nieruchomości

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200  Starachowice

ogłaszają „Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności nieruchomości budynkowych.

Tereny te są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Przedmiotowe działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacją Kunów z linią 25 Łódź – Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/30/6 kV posiadającą rezerwy mocy.

Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich. Na terenie spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne.

Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

Położenie nieruchomości Oznaczenie wg katastru oraz księgi wieczystej Cena netto w zł Informacje dodatkowe
ZGM „Zębiec” S.A.
województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Iłża, miejscowość Koszary.
Działka nr: 4/54 o pow. 25 279 m² (obręb 0014 Koszary) wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami.

Działka nr: 4/55 o pow. 8 874 m² (obręb 0014 Koszary) – niezabudowana.

Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach

nr KI1H/00001831/4

min. 1 150 000 zł
(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Na działce 4/54 znajduje się m.in. budynek o pow.użyt. 297,07 m² oraz utwardzony plac z suwnicą bramową Q – 5T.

Działka 4/55 przemysłowa, bez budynków.

Podpisaną ofertę z dopiskiem “Konkurs ofert na zbycie nieruchomości” należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętych kopertach, lub złożyć w siedzibie spółki: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Działki, znajdują się na terenie Spółki i można je oglądać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. włącznie, w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym w pokoju 11, tel. 41 276 73 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zdjęcia nieruchomości:

Działki 4/54 i 4/55

Załączniki:

Regulamin
Wzór oświadczenia
Klauzula informacyjna RODO
Informacja dotycząca działek 4/54 i 4/55

Nieruchomości do wynajęcia

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
tel. centrala: (041) 2767 400; fax: (041) 2767 500

posiadają do wynajęcia n/w obiekty:

Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i w większości wykorzystywane są do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również bocznicą kolejową o długości 15 km do miejscowości Kunów na trakcie kolejowym Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. Wokół obiektów i hal są ciągi komunikacyjne, pozwalające po wygrodzeniu na niezależny wjazd. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo monitorowane przez własną służbę ochrony. Spółka posiada także rezerwę mocy w stacji transformatorowej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Na terenie Spółki funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej, a w pobliżu znajduje się również maszt przekaźnikowy innej sieci telefonii komórkowej. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich i otoczony jest lasami. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzi działalność przedsiębiorstwo skupu złomu i metali kolorowych.

  1. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, c.o., wod.-kanalizacyjną i telefoniczną (Nr inw. 1010/132).
  2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą po obu stronach o powierzchni użytkowej 2 520 m2, służący jako hala produkcyjna, posiadający także część socjalną i biurową. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o., telefoniczną i wewnętrzną instalację wielostanowiskową do rozprowadzania Corgonu (Nr inw. 1079/100).
  3. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 112,6 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. Budynek posiada wydzieloną część biurową i socjalną (Nr inw. 1020/193).
  4. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 411,7 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, co. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. (Nr inw. 1101/115).
  5. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony z częścią biurową i sanitarną o powierzchni użytkowej 236,50 m2 i kubaturze 953 m3, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną,, spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1060/104).
  6. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 173,20 m2, użytkowany jako magazyn gazów technicznych z rampą o pow. użytkowej 18 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i telefoniczną (Nr inw. 1143/135).

Istnieje także możliwość wynajęcia innych obiektów, lub wydzierżawienia działek wraz z budynkami.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 27 67 378.