Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu

Zębiec, dn. 18.03.2021 r.

ZGM „Zębiec” S.A. zaprasza do składania oferty cenowej na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju ZGM Zębiec S.A na lata 2022-2026”.

I. Przedmiot konkursu:
1) Przedmiotem konkursu jest aktualizacja istniejącej „Strategii Rozwoju ZGM Zębiec S.A” na lata 2022-2026.
2) Dokument strategii powinien zostać przygotowany w oparciu o obowiązujące dokumenty legislacyjne/raporty środowiskowe/ dane GUS/ big data/ analizy własne Wykonawcy i inne dostępne materiały pomocnicze w oparciu o strukturę i plan dokumentu uzgodniony z ZGM Zębiec S.A.
3) Dokument należy sporządzić w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej (pdf + wersja edytowalna: doc, .xls).

II. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) najniższa cena* – 100%
*prosimy o podanie ceny netto i brutto

III. Termin realizacji zamówienia
W ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a) w zakresie doświadczenia wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert konkursowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu Strategii, Programu, Planu lub innego dokumentu strategicznego dla klienta posiadającego status dużego przedsiębiorstwa* (korporacji krajowej lub międzynarodowej), potwierdzone stosownymi listami referencyjnymi – podlegającą niezależnej ocenie zamawiającego
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
* w formie wykazu wykonanych zamówień z podaniem ich rodzaju, daty i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane

V. Termin ważności oferty
Termin składania ofert upływa w dniu 2 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Spółki). Oferty należy składać lub wysyłać na adres: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice.
Dopuszcza się złożenie oferty na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dariusz.barszcz@zebiec.pl
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Zawiadomienia o wyborze oferty i czynności związane z podpisaniem umowy:
1. Oferty zostaną rozpatrzone do 9 kwietnia 2021 w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, ZGM Zębiec S.A. może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia konkursu.

Zastrzega się prawo do swobodnego wybrania oferty, przedłużenia terminu wyboru, oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Informacji niezbędnych do sporządzenia oferty można uzyskać pod adresem e-mail dariusz.barszcz@zebiec.pl lub telefonicznie: +48 511 997 808.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe

„Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zębiec, dn. 1.02.2021 r.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
ogłaszają „Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności nieruchomości budynkowych objętych księgą wieczystą nr KI1H/00001831/4.

Położenie i rodzaj nieruchomości Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej Cena netto w zł Informacje dodatkowe
województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Iłża, miejscowość Koszary Działka nr: 4/54 o pow. 25 279 m² (obręb 0014 Koszary) wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami. min. 790 000 zł
(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
Na działce 4/54 znajduje się m.in. budynek o pow.użyt. 297,07 m² oraz utwardzony plac z suwnicą bramową Q – 5T.
województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Iłża, miejscowość Koszary. Działka nr: 4/55 o pow. 8 874 m² (obręb 0014 Koszary) – niezabudowana. min. 310 000 zł
(słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych)
Działka 4/55 przemysłowa, niezabudowana.

Podpisaną ofertę z dopiskiem “Konkurs ofert na zbycie nieruchomości” należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętych kopertach lub złożyć w siedzibie Spółki: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 r.

Dodatkowe informację o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym w pokoju 11, tel. (041) 27 67 378 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Klauzula dla oferentów
Informacja o działce 4/54
Informacja o działce 4/55

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną

Zębiec, dn. 07.01.2021 r.

ZGM „Zębiec” S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty na obsługę prawną ZGM “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna.

Pliki do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego

Oferta na wynajęcie wolnych obiektów Spółki

Zębiec, dn. 16.11.2020 r.

ZGM „Zębiec” S.A.

Tereny ZGM “Zębiec” S.A. są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacja Kunów z linią 25 Łódź- Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich.

Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

L.p. Nazwa Budynku Nr działki Pow. użytkowa Opis
1 Magazyn wyrobów gotowych 779/17 360,35 m2 Budynek o konstrukcji stalowej z zadaszaniem o powierzchni użytkowej 360,35 m2 z instalacją oświetleniową.
2 Magazyn smarów i olei 779/17 357,06 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3 Hala produkcyjna Nr 1 779/17 817,38 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany o wysokości 7,94 m z częścią sanitarną . Budynek posiada dwie bramy, wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i spręż. powietrza.
4 Budynek produkcji metalowej 779/21 424 m2 Część hali ,budynek murowany. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i sprężonego powietrza.
5 Plac przy magaz.wyrobów gotowych 779/17 1273 m2 Plac utwardzony.
6 Plac 779/17 974,7 m2 Plac utwardzony.
7 Budynek stacji sprężarek 779/23 236,5 m2 Budynek murowany, dach pokryty 2 razy papą na lepiku, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
8 Magazyn gazów technicznych 779/23 173,2 m2 Budynek murowany z rampą ze schodami. Dach pokryty papą. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
9 Budynek murowany wyrobów gotowych 779/17 332,8 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany, podpiwniczony z rampą. Powierzchnia całkowita 1 801,3 m2 i kubaturze
5 801 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kanalizacyjną.

Istnieje możliwość sprzedaży działki 779/23 wraz z budynkami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 27 67 378 lub (041) 27 67 269 oraz pisząc na adres mailowy: wojciech.bachowski@zebiec.pl.