Ogłoszenia

Konkurs ofert na zbycie prawa wieczystego nieruchomości

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
ogłaszają „Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności nieruchomości budynkowych objętych księgą wieczystą nr KI1H/00001831/4.

Położenie i rodzaj nieruchomości Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej Cena netto w zł Informacje dodatkowe
województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina Brody, miejscowość Lubienia Działka nr: 779/15 o pow. 5 582m² (obręb 0010 Lubienia) wraz z budynkami i budowlami. 240000,00 Na działce znajdują się dwa budynki jednokondygnacyjne o pow. użytkowych 339,55m² i 411,7 m².
województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina Brody, miejscowość Lubienia (779/23) i województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Iłża, miejscowość Koszary (4/65) Działki nr: 779/23 i 4/65 (oferowane łącznie) o pow. 4 291 m² (obręb 0010 Lubienia i obręb 0014 Koszary) wraz z budynkami i budowlami 360000,00 Na działce 779/23 znajduje się budynek jednokondygnacyjny o pow. użyt. 263,5 m², na działkach 779/23 i 4/65 znajduje się budynek jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 173,20 m²

Podpisaną ofertę z dopiskiem “Konkurs ofert na zbycie nieruchomości” należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętych kopertach, lub złożyć w siedzibie Spółki: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym w pokoju 11, tel. 41 276 73 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 830÷1330.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Zdjęcia działek 779/23 i 4/65:

Zdjęcia działki 779/15:

Sprzedaż środków trwałych

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200  Starachowice

ogłaszają pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych:

L.p. Nazwa urządzenia Cena wywoławcza (zł brutto)
1 Nożyce gilotynowe NG 3A, rok prod. 1965 2 700,00

1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.1. Złożenie w siedzibie Spółki (sekretariat, pokój nr 20, I p.), w terminie do dnia 21.09.2020 r., do godz. 14.00 oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym na niej napisem: „Przetarg Ofertowy – DT”, lub przesłanie oferty drogą mailową na adres zebiec@zebiec.pl, w której należy podać:
– oferowaną cenę zakupu w zł,
– nazwę urządzenia z numerem pozycji na liście,
– imię i nazwisko bądź nazwę firmy (NIP) oraz dokładny adres zamieszkania lub adres firmy oraz NIP w przypadku firm,
– numer telefonu do kontaktu,
– pisemne oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,4.5.2016, p.1-88, dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (wzór oświadczenia na stronie internetowej ZGM „Zębiec” S.A.).

1.2. Oferty niespełniające wyżej podanych warunków bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po zapłaceniu ceny nabycia w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

3. Składniki majątkowe można oglądać na terenie Spółki w terminie do dnia 21.09.2020 r. wyłącznie w godzinach 830 ÷ 1330.

4. Koszty demontażu urządzeń oraz ich załadunku i transportu ponosi Nabywca.

5. Informacja o wynikach przetargu będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki w dniu 22.09.2020 r.

6. Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.

7. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Pytania odnośnie przedmiotów przetargu (041) 27 67 476 lub 508,

Pytania odnośnie sposobu składania ofert oraz wynikach „Przetargu” (041) 27 67 378.

w godzinach od 700 ÷ 1400.

Załączniki:

Nieruchomości do wynajęcia

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
tel. centrala: (041) 2767 400; fax: (041) 2767 500

posiadają do wynajęcia n/w obiekty:

Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i w większości wykorzystywane są do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również bocznicą kolejową o długości 15 km do miejscowości Kunów na trakcie kolejowym Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. Wokół obiektów i hal są ciągi komunikacyjne, pozwalające po wygrodzeniu na niezależny wjazd. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo monitorowane przez własną służbę ochrony. Spółka posiada także rezerwę mocy w stacji transformatorowej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Na terenie Spółki funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej, a w pobliżu znajduje się również maszt przekaźnikowy innej sieci telefonii komórkowej. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich i otoczony jest lasami. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzi działalność przedsiębiorstwo skupu złomu i metali kolorowych.

  1. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, c.o., wod.-kanalizacyjną i telefoniczną (Nr inw. 1010/132).
  2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą po obu stronach o powierzchni użytkowej 2 520 m2, służący jako hala produkcyjna, posiadający także część socjalną i biurową. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o., telefoniczną i wewnętrzną instalację wielostanowiskową do rozprowadzania Corgonu (Nr inw. 1079/100).
  3. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 112,6 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. Budynek posiada wydzieloną część biurową i socjalną (Nr inw. 1020/193).
  4. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 411,7 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, co. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. (Nr inw. 1101/115).
  5. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony z częścią biurową i sanitarną o powierzchni użytkowej 236,50 m2 i kubaturze 953 m3, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną,, spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1060/104).
  6. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 173,20 m2, użytkowany jako magazyn gazów technicznych z rampą o pow. użytkowej 18 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i telefoniczną (Nr inw. 1143/135).
  7. Część budynku jednokondygnacyjnego, murowanego, podpiwniczonego z rampą. Powierzchnia do wynajęcia 580 m2. Budynek posiada część socjalną, biurową oraz halę mogącą pełnić funkcję magazynu. Wyposażony jest w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną. (Nr inw. 1009/131).

Istnieje także możliwość wynajęcia innych obiektów, lub wydzierżawienia działek wraz z budynkami.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 27 67 378.