Ogłoszenia

Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

Zębiec, dn. 29.11.2021 r.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna ogłaszają „Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KI1H/00001831/4.

Położenie i rodzaj nieruchomości Oznaczenie wg katastru (ewidencji gruntów i budynków) oraz księgi wieczystej Cena netto w zł Informacje dodatkowe
województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Iłża, Zębiec. Działka nr: 2/19 o pow. 21 200 m² (obręb 0014 Koszary) min. 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) Działka 2/19 (składowisko odpadów przemysłowych). (Kody składowanych odpadów: 01 04 09, 01 04 10, 01 04 99)

Podpisaną ofertę z dopiskiem „Konkurs ofert na zbycie nieruchomości” należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętych kopertach lub złożyć w siedzibie Spółki: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Dziale technicznym w pokoju 13, tel. 41 276 72 69, oraz w Biurze Zarządu tel. 41 276 73 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 ÷ 13:30. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Do pobrania:

Ogłoszenie na wybór firmy audytorskiej

Zębiec, dn. 28.10.2021 r.

Rada Nadzorcza Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Informacje niezbędne do przygotowania oferty będą udzielanie pisemnie od dnia ukazania się ogłoszenia; adres e-mail: bozena.markowska@zebiec.pl., telefon: 41 2767325.

Do pobrania:

Oferta na wynajęcie wolnych obiektów Spółki

Zębiec, dn. 16.11.2020 r.

ZGM „Zębiec” S.A.

Tereny ZGM „Zębiec” S.A. są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacja Kunów z linią 25 Łódź- Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich.

Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

L.p. Nazwa Budynku Nr działki Pow. użytkowa Opis
1 Magazyn wyrobów gotowych 779/17 360,35 m2 Budynek o konstrukcji stalowej z zadaszaniem o powierzchni użytkowej 360,35 m2 z instalacją oświetleniową.
2 Magazyn smarów i olei 779/17 357,06 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3 Hala produkcyjna Nr 1 779/17 817,38 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany o wysokości 7,94 m z częścią sanitarną . Budynek posiada dwie bramy, wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i spręż. powietrza.
4 Budynek produkcji metalowej 779/21 424 m2 Część hali ,budynek murowany. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i sprężonego powietrza.
5 Plac przy magaz.wyrobów gotowych 779/17 1273 m2 Plac utwardzony.
6 Plac 779/17 974,7 m2 Plac utwardzony.
7 Budynek stacji sprężarek 779/23 236,5 m2 Budynek murowany, dach pokryty 2 razy papą na lepiku, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
8 Magazyn gazów technicznych 779/23 173,2 m2 Budynek murowany z rampą ze schodami. Dach pokryty papą. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
9 Budynek murowany wyrobów gotowych 779/17 332,8 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany, podpiwniczony z rampą. Powierzchnia całkowita 1 801,3 m2 i kubaturze
5 801 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kanalizacyjną.

Istnieje możliwość sprzedaży działki 779/23 wraz z budynkami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 27 67 378 lub (041) 27 67 269 oraz pisząc na adres mailowy: wojciech.bachowski@zebiec.pl.