Ogłoszenia

Przetarg ofertowy

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice ogłaszają sprzedaż składników majątkowych.

L.p. Nazwa urządzenia Cena wywoławcza (zł netto) Do pobrania
1 Wózek widłowy GPW 3210, rok prod. 1998 10 200 Informacje dodatkowe
2 Wózek widłowy GPW 3210, rok prod. 2005 11 900 Informacje dodatkowe
3 Spektrofotometr typ UV-VIS DR5000, rok prod. 2005 3 400 Informacje dodatkowe

1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.1. Złożenie w siedzibie Spółki (sekretariat, pokój nr 20, I p.), w terminie do dnia 16.06.2023 r., do godz. 14.00 oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym na niej napisem: „Konkurs ofert – DT”, lub przesłanie oferty drogą mailową na adres zebiec@zebiec.pl, w której należy podać:
– oferowaną cenę zakupu w zł netto,
– nazwę urządzenia z numerem pozycji na liście,
– imię i nazwisko bądź nazwę firmy (NIP) oraz dokładny adres zamieszkania lub adres firmy oraz NIP w przypadku firm,
– numer telefonu do kontaktu,
– pisemne oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
– pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,4.5.2016, p.1-88, dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO dostępnym na stronie internetowej ZGM „Zębiec” S.A.
1.2. Oferty niespełniające wyżej podanych warunków bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po zapłaceniu ceny nabycia w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym lecz nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
3. Składniki majątkowe można oglądać na terenie Spółki w terminie do dnia 16.06.2023 r. wyłącznie w godzinach 8.30 ÷ 13.30.
4. Koszty demontażu urządzeń oraz ich załadunku i transportu ponosi Nabywca.
5. Informacja o wynikach przetargu będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki w dniu 20.06.2023 r.
6. Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.
7. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
8. Do ceny netto będzie naliczony podatek VAT.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

Pytania odnośnie przedmiotów przetargu :
Poz. 1-2 – (041) 27 67 378 lub (041) 27 67 324
Poz. 3 – (041) 27 67 599
w godzinach od 7.00 ÷ 14.00.

Pytania odnośnie sposobu składania ofert oraz wynikach „Konkursu ofert” (041) 27 67 378 w godzinach od 7.00 ÷ 14.00.

Do pobrania:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki

Zębiec, dn. 02.11.2022 r.

KOMISJA DS. ZBYWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁKI DZIAŁAJĄCA W ZAKŁADACH GÓRNICZO-METALOWYCH „ZĘBIEC” W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na zbycie

prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki, zlokalizowanej w Zębcu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb, 0010 Lubienia, in: ewid. 779/17, o powierzchni użytkowej 0,7782 ha, ujawnionej w księdze wieczystej: KI1H/00001831/4, dla której zakładana jest nowa księga wieczysta.

Cena wywoławcza: 1 235 000 zł (słownie: milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/gr)

Przedmiotowa transakcja zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 29.04.2022 zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu zbycia oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń zgodnie z Regulaminem.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki lub przesłać korespondencyjnie na adres Spółki: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec, 27-200 Starachowice w terminie do 17 listopada 2022 r. z adnotacją „Oferta zakupu nieruchomości o nr ewidencyjnym 779/17, przy czym za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej doręczenia do Spółki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze: 57 1020 2674 0000 2402 0073 7742 z opisem wadium.
Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik do oferty.

Pozostałe warunki dopuszczenia do wzięcia udziału w przetargu zostały określone w ramach treści „Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości należących do ZGM „Zębiec” S.A.

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Przedmiotową działkę oraz dokumentację z nią związaną można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 606-711-081.

Do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych

Zębiec, dn. 26.09.2022 r.

Spółka posiada do sprzedaży niżej wymienione środek trwały:

a) Prasa mimośrodowa PEE II 250 za cenę nie niższą niż 52 000 zł netto

O nabyciu danego środka trwałego decydować będzie pierwszeństwo złożenia oferty drogą mailową oraz spełnienie podanego warunku cenowego, o ile w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia pierwszej oferty nie wpłyną korzystniejsze oferty cenowe. Wówczas o wyborze oferty decydować będzie cena.

Do ceny netto będzie naliczony podatek VAT.

Oferty należy składać na adres mailowy zebiec@zebiec.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu : (041) 27 67 378 w godzinach od 7.00 ÷ 14.00.

Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.

Do pobrania:
Specyfikacja środków trwałych – Prasa mimośrodowa
Prasa mimośrodowa – Dokumentacja fotograficzna

Oferta na wynajęcie wolnych obiektów Spółki

Zębiec, dn. 16.11.2020 r.

ZGM „Zębiec” S.A.

Tereny ZGM „Zębiec” S.A. są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacja Kunów z linią 25 Łódź- Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich.

Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

L.p. Nazwa Budynku Nr działki Pow. użytkowa Opis
1 Magazyn wyrobów gotowych 779/17 360,35 m2 Budynek o konstrukcji stalowej z zadaszaniem o powierzchni użytkowej 360,35 m2 z instalacją oświetleniową.
2 Magazyn smarów i olei 779/17 357,06 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3 Hala produkcyjna Nr 1 779/17 817,38 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany o wysokości 7,94 m z częścią sanitarną . Budynek posiada dwie bramy, wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i spręż. powietrza.
4 Budynek produkcji metalowej 779/21 424 m2 Część hali ,budynek murowany. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i sprężonego powietrza.
5 Plac przy magaz.wyrobów gotowych 779/17 1273 m2 Plac utwardzony.
6 Plac 779/17 974,7 m2 Plac utwardzony.
7 Magazyn gazów technicznych 779/23 173,2 m2 Budynek murowany z rampą ze schodami. Dach pokryty papą. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
8 Budynek murowany wyrobów gotowych 779/17 332,8 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany, podpiwniczony z rampą. Powierzchnia całkowita 1 801,3 m2 i kubaturze
5 801 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kanalizacyjną.

Istnieje możliwość sprzedaży działki 779/23 wraz z budynkami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 27 67 378 lub (041) 27 67 269 oraz pisząc na adres mailowy: wojciech.bachowski@zebiec.pl.