Ogłoszenia

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

ZGM „Zębiec” S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty na obsługę prawną ZGM „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej. Poprzez „obsługę prawną” rozumie się w szczególności:
1) Świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507 z pózn. zm.)
2) Stałe doradztwo prawne
3) Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych i normatywnych
4) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych Spółki (uchwały Zarządu, wnioski do Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy)
5) Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych
6) Opiniowanie projektów umów, porozumień , statutu, regulaminów
7) Działanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i innymi organami w sprawach, w których Stroną jest ZGM „Zębiec” S.A.
8) Opracowywanie pism wymagających argumentacji prawnej
9) Opracowywanie pism przedsądowych
10) Udział w negocjacjach
11) Wykonywanie innych czynności zleconych przez ZGM „Zębiec” S.A.

Obsługa prawna świadczona będzie poza siedzibą Spółki, jednak w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się również spotkania w siedzibie Spółki z osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

II. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymagań formalnych przewidzianych w pkt. IV.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
3. Weryfikacja ofert przebiegać będzie w 2 etapach:

Kryterium oceny ofert na I etapie – przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena – proponowana przez Wykonawcę cena netto za godzinę świadczenia usług prawnych:

Najniższa cena – 50 pkt.

Do etapu II zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 5 ofert, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej etapu I tj. w najwyższym stopniu spełniają kryterium oraz z satysfakcjonującą ofertą cenową.

Kryterium oceny ofert na II etapie – Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
b) rozmowa kwalifikacyjna – w czasie prowadzonej rozmowy Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca zna specyfikę Spółek Akcyjnych. Badane będą umiejętności interpersonalne wymagane przy świadczeniu usług prawnych, umiejętność organizacji pracy własnej, doświadczenie zawodowe, autoprezentacja Wykonawcy:

Rozmowa kwalifikacyjna – 50 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

III. TERMIN REALIZACJI
Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna na okres dwunastu miesięcy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadanych specjalnych uprawnień do wykonywania zawodu:
a) radcy prawnego – zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz być wpisani na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
lub
b) zawodu adwokata – zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz być wpisani na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnych do wykonywania zamówienia:
a) wykonawca zatrudnia wykwalifikowany personel – minimum 3 pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania zawody radcy prawnego lub zawodu adwokata,
b) pracownicy dedykowani do obsługi prawnej posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze obsługi prawnej.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. W celu wykazania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym do oferty należy dołączyć:
a) aktualne odpisy z listy radców prawnych/adwokatów – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) informację o liczbie zatrudnionych pracowników z wyszczególnieniem ich doświadczenia zawodowego.

VI. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Spółki).
Oferty należy składać lub wysyłać na adres: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice.
Dopuszcza się złożenie oferty na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: milena.markiewicz@zebiec.pl
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. TRYB ROZPATRYWANIA OFERT

Oferty zostaną rozpatrzone do 10 maja 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z ilością punktów uzyskanych przez Wnioskującego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Zastrzega się prawo do swobodnego wybrania oferty, przedłużenia terminu wyboru, oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Informacji niezbędnych do sporządzenia oferty można uzyskać pod adresem e-mail milena.markiewicz@zebiec.pl lub telefonicznie: 518176266.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie dot. RODO znajduje się pod adresem: Klauzula RODO.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

Ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych:

L.p. Nazwa urządzenia Cena wywoławcza (zł brutto)
1 Piła ramowa OH-253, rok prod. 1980 1 275,00
2 Frezarka typ FSS 400 X 1600, rok prod. 1977 8 500,00
3 Szlifierka OND- 350, rok prod. brak danych 425,00
4 Przenośnik taś. trans. typ ZPT B800, rok prod. 2004 850,00
5 Nożyce gilotynowe NG 3A, rok prod. 1965 2 700,00
6 Ubijak automatyczny LUA, rok prod. 1986 2 210,00
7 Aparat do bad. osypliwości masy form., rok prod. 1995 382,50

1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.1. Złożenie w siedzibie Spółki (sekretariat, pokój nr 20, I p.), w terminie do dnia 19.04.2019 r., do godz. 14.00 oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym na niej napisem: „Przetarg Ofertowy”, w której należy podać:
– oferowaną cenę zakupu w zł,
– nazwę urządzenia z numerem pozycji na liście,
– imię i nazwisko bądź nazwę firmy (NIP) oraz dokładny adres zamieszkania lub adres firmy oraz NIP w przypadku firm,
– numer telefonu do kontaktu,
– pisemne oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
– oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO (wzór oświadczenia na stronie internetowej ZGM „Zębiec” S.A.)
1.2. Oferty niespełniające wyżej podanych warunków bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po zapłaceniu ceny nabycia w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym.
3. Składniki majątkowe można oglądać na terenie Spółki w terminie do dnia 19.04.2019 r. wyłącznie w godzinach 8.30-13.30.
4. Koszty demontażu urządzeń oraz ich załadunku i transportu ponosi Nabywca.
5. Informacja o wynikach przetargu będzie zamieszczona na tablicach ogłoszeń Spółki w dniu 26.04.2019 r.
6. Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.
7. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Poz. 1-3 (041) 27 67 284, poz. 4-386, poz. 5 –483 lub –580, poz. 6-7– 251.
w godzinach od 7.00÷14.00.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie dot. RODO znajduje się pod adresem: Klauzula RODO.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

posiadają do wydzierżawienia od zaraz teren o powierzchni ∼3,8 ha, znajdujący się w obrębie zakładu, położony w woj. mazowieckim z dostępem do torów kolejowych, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość czynszu dzierżawnego: 9 000,00 zł/m-c netto. ZGM „Zębiec” S.A. posiadają także inne nieruchomości niezabudowane oraz budynki magazynowe i produkcyjne położone na terenie zakładu stanowiące wydzielone geodezyjnie działki przeznaczone do użytkowania produkcyjnego. Działki znajdują się na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego o łącznej powierzchni ponad 6 ha. Tereny te są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i mogą być wykorzystywane do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również własną bocznicą kolejową połączoną poprzez stację Kunów z linią 25 Łódź- Dębica. Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za i wyładunkowych takich jak place i rampy. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię oraz własną stację rozdzielczą energii elektrycznej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo strzeżone. Na terenie zakładu funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich. Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne.

W przypadku zainteresowania ogłoszeniem prosimy o kontakt telefoniczny:
41/27 67 229 – Leszek Wójtowicz
41/27 67 400 – Centrala

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
tel. centrala: (041) 2767 400; fax: (041) 2767 500

posiadają do wynajęcia n/w obiekty:

Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i w większości wykorzystywane są do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również bocznicą kolejową o długości 15 km do miejscowości Kunów na trakcie kolejowym Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. Wokół obiektów i hal są ciągi komunikacyjne, pozwalające po wygrodzeniu na niezależny wjazd. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo monitorowane przez własną służbę ochrony. Spółka posiada także rezerwę mocy w stacji transformatorowej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Na terenie Spółki funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej, a w pobliżu znajduje się również maszt przekaźnikowy innej sieci telefonii komórkowej. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich i otoczony jest lasami. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzi działalność przedsiębiorstwo skupu złomu i metali kolorowych.

  1. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, c.o., wod.-kanalizacyjną i telefoniczną (Nr inw. 1010/132).
  2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą po obu stronach o powierzchni użytkowej 2 520 m2, służący jako hala produkcyjna, posiadający także część socjalną i biurową. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o., telefoniczną i wewnętrzną instalację wielostanowiskową do rozprowadzania Corgonu (Nr inw. 1079/100).
  3. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 112,6 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. Budynek posiada wydzieloną część biurową i socjalną (Nr inw. 1020/193).
  4. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 411,7 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, co. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. (Nr inw. 1101/115).
  5. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony z częścią biurową i sanitarną o powierzchni użytkowej 236,50 m2 i kubaturze 953 m3, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną,, spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1060/104).
  6. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 173,20 m2, użytkowany jako magazyn gazów technicznych z rampą o pow. użytkowej 18 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i telefoniczną (Nr inw. 1143/135).

Istnieje także możliwość wynajęcia innych obiektów, lub wydzierżawienia działek wraz z budynkami.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 2767 229.