Ogłoszenia

Sprzedaż środków trwałych

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200  Starachowice

ogłaszają pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych:

L.p. Nazwa urządzenia Cena wywoławcza (zł brutto)
1 Nożyce gilotynowe NG 3A, rok prod. 1965 2 900,00
2 System do metalizacji łukowej ARC140S350CL, rok prod. 2011 9 500,00
3 Pozycjoner spawalniczy SP 850E, rok prod. 2006 2 200,00
4 Pozycjoner spawalniczy Sp 2200EI, rok prod. 2007 6 640,00
5 Wózek widłowy GPW 1600E, rok prod. 2000 4 000,00
6 Suszarka elektryczna SEL-15/A, rok prod. 1973 4 500,00

1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.1. Złożenie w siedzibie Spółki (sekretariat, pokój nr 20, I p.), w terminie do dnia 10.06.2020 r., do godz. 14.00 oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym na niej napisem: „Przetarg Ofertowy – DT”, w której należy podać:
– oferowaną cenę zakupu w zł,
– nazwę urządzenia z numerem pozycji na liście,
– imię i nazwisko bądź nazwę firmy (NIP) oraz dokładny adres zamieszkania lub adres firmy oraz NIP w przypadku firm,
– numer telefonu do kontaktu,
– pisemne oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
– oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO

1.2. Oferty niespełniające wyżej podanych warunków bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po zapłaceniu ceny nabycia w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

3. Składniki majątkowe można oglądać na terenie Spółki w terminie do dnia 10.06.2020 r. wyłącznie w godzinach 830 ÷ 1330.

4. Koszty demontażu urządzeń oraz ich załadunku i transportu ponosi Nabywca.

5. Informacja o wynikach przetargu będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki w dniu 15.06.2020 r.

6. Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.

7. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Poz. (041) 27 67 476 lub 508,
w godzinach od 700 ÷ 1400.

Załączniki:

Nieruchomości do wynajęcia

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
tel. centrala: (041) 2767 400; fax: (041) 2767 500

posiadają do wynajęcia n/w obiekty:

Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i w większości wykorzystywane są do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również bocznicą kolejową o długości 15 km do miejscowości Kunów na trakcie kolejowym Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. Wokół obiektów i hal są ciągi komunikacyjne, pozwalające po wygrodzeniu na niezależny wjazd. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo monitorowane przez własną służbę ochrony. Spółka posiada także rezerwę mocy w stacji transformatorowej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Na terenie Spółki funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej, a w pobliżu znajduje się również maszt przekaźnikowy innej sieci telefonii komórkowej. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich i otoczony jest lasami. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzi działalność przedsiębiorstwo skupu złomu i metali kolorowych.

  1. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, c.o., wod.-kanalizacyjną i telefoniczną (Nr inw. 1010/132).
  2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą po obu stronach o powierzchni użytkowej 2 520 m2, służący jako hala produkcyjna, posiadający także część socjalną i biurową. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o., telefoniczną i wewnętrzną instalację wielostanowiskową do rozprowadzania Corgonu (Nr inw. 1079/100).
  3. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 112,6 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. Budynek posiada wydzieloną część biurową i socjalną (Nr inw. 1020/193).
  4. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 411,7 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, co. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. (Nr inw. 1101/115).
  5. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony z częścią biurową i sanitarną o powierzchni użytkowej 236,50 m2 i kubaturze 953 m3, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną,, spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1060/104).
  6. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 173,20 m2, użytkowany jako magazyn gazów technicznych z rampą o pow. użytkowej 18 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i telefoniczną (Nr inw. 1143/135).
  7. Część budynku jednokondygnacyjnego, murowanego, podpiwniczonego z rampą. Powierzchnia do wynajęcia 580 m2. Budynek posiada część socjalną, biurową oraz halę mogącą pełnić funkcję magazynu. Wyposażony jest w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną. (Nr inw. 1009/131).

Istnieje także możliwość wynajęcia innych obiektów, lub wydzierżawienia działek wraz z budynkami.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 27 67 378.