Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie oprogramowania

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oprogramowania dla potrzeb laboratorium Działu Kontroli Jakości.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest pod linkiem: www.zebiec.pl/wykonanie-oprogramowania

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Zagadnienia merytoryczne:
Sylwia Sułek, tel. 532 724 107, e-mail: sylwia.sulek@zebiec.pl
Dominika Kwaśniewska-Królikowska, tel. 660 422 766, e-mail: dominika.kwasniewska@zebiec.pl

Zagadnienia techniczne:
Wojciech Chmurzyński, tel. 696 939 678, e-mail: wojciech.chmurzynski@zebiec.pl
Jarosław Burzyński, tel. 692 403 554, e-mail: jaroslaw.burzynski@zebiec.pl

Możliwa jest wizyta w naszej Spółce w celu zapoznania się z istniejącym obecnie oprogramowaniem.

Wymagane jest określenie terminu zakończenia prac i oddania oprogramowania do eksploatacji.

Wszystkie ceny zawarte w ofercie powinny być cenami netto.

Oferty prosimy przesyłać na e-mail: informatyka@zebiec.pl w terminie do 15.01.2020r.

ZGM “Zębiec” S.A. do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

„Konkurs ofert” na sprzedaż nieruchomości

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200  Starachowice

ogłaszają  „Konkurs ofert” na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  wraz z prawem własności nieruchomości budynkowych. Tereny te są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa Rzeszów. Przedmiotowe działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacją Kunów z linią 25 Łódź  Dębica. Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów załadunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/30/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od domów mieszkalnych. Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

Położenie nieruchomości Oznaczenie wg katastru oraz księgi wieczystej Cena netto w zł Informacje dodatkowe
ZGM „Zębiec” S.A.
województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Iłża, miejscowość Koszary.
Działka nr: 4/54 o pow. 25 279 m² (obręb 0014 Koszary) wraz z budynkiem, budowlami i urządzeniami.
Działka nr: 4/55 o pow. 8 874 m² (obręb 0014 Koszary) – wraz z budowlami.
Księga wieczysta nr KI1H/00001831/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.
min. 1 300 000 zł
(słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)
Na działce 4/54 znajduje się m.in. budynek
o powierzchni użytkowej 297,07 m² oraz utwardzony plac z suwnicą bramową Q – 5T.
Działka 4/55 przemysłowa, bez budynków.
ZGM „Zębiec” S.A.
województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina Brody, miejscowość Lubienia.
Działka nr: 779/16 o pow. 3 726 m² (obręb 0010 Lubienia) wraz z budynkiem i budowlami.
Księga wieczysta nr KI1H/00001831/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.
min. 330 000 zł
(słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)
Na działce 779/16 znajduje się  budynek parterowy
o powierzchni użytkowej 720 m², wyposażony
w instalacje elektryczną, wodną i kanalizacyjną.
ZGM „Zębiec” S.A.
województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina Brody, miejscowość Lubienia.
Działka nr: 779/18 o pow. 5 808 m² (obręb 0010 Lubienia) wraz z budowlami.
Księga wieczysta nr KI1H/00001831/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.
min. 180 000 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Działka 779/18 przemysłowa, bez budynków.

Podpisaną ofertę z dopiskiem „Konkurs ofert na zbycie nieruchomości”  należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętych kopertach lub złożyć w siedzibie Spółki: ZGM „Zębiec” S.A., 27-200 Starachowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r.

Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Działki znajdują się na terenie Spółki i można je oglądać w terminie do dnia 31 października 2019 r. włącznie, w  godzinach  8:30 ÷ 13:30.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym w pokoju 11, tel. 41 276 72 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 ÷ 13:30.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia „Konkursu ofert” bez podania przyczyn.

Zdjęcia nieruchomości:

Działki 4/54 i 4/55

Działka 779/16

Działka 779/18

Załączniki:

Regulamin
Wzór oświadczenia
Wzór oświadczenia do wypełnienia
Klauzula informacyjna RODO
Informacja dotycząca działek 4/54 i 4/55
Informacja dotycząca działki 779/16
Informacja dotycząca działki 779/18

Nieruchomości do wynajęcia

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
tel. centrala: (041) 2767 400; fax: (041) 2767 500

posiadają do wynajęcia n/w obiekty:

Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i w większości wykorzystywane są do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również bocznicą kolejową o długości 15 km do miejscowości Kunów na trakcie kolejowym Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. Wokół obiektów i hal są ciągi komunikacyjne, pozwalające po wygrodzeniu na niezależny wjazd. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo monitorowane przez własną służbę ochrony. Spółka posiada także rezerwę mocy w stacji transformatorowej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Na terenie Spółki funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej, a w pobliżu znajduje się również maszt przekaźnikowy innej sieci telefonii komórkowej. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich i otoczony jest lasami. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzi działalność przedsiębiorstwo skupu złomu i metali kolorowych.

  1. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, c.o., wod.-kanalizacyjną i telefoniczną (Nr inw. 1010/132).
  2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą po obu stronach o powierzchni użytkowej 2 520 m2, służący jako hala produkcyjna, posiadający także część socjalną i biurową. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o., telefoniczną i wewnętrzną instalację wielostanowiskową do rozprowadzania Corgonu (Nr inw. 1079/100).
  3. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 112,6 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. Budynek posiada wydzieloną część biurową i socjalną (Nr inw. 1020/193).
  4. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 411,7 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, co. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. (Nr inw. 1101/115).
  5. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony z częścią biurową i sanitarną o powierzchni użytkowej 236,50 m2 i kubaturze 953 m3, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną,, spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1060/104).
  6. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 173,20 m2, użytkowany jako magazyn gazów technicznych z rampą o pow. użytkowej 18 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i telefoniczną (Nr inw. 1143/135).

Istnieje także możliwość wynajęcia innych obiektów, lub wydzierżawienia działek wraz z budynkami.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 27 67 378.