Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zębiec, dn. 15 kwietnia 2024 r.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice zapraszają do złożenia oferty na „Modernizację nawierzchni placu i drogi w technologii betonowej przy składowisku bentonitu na terenie ZGM Zębiec” wg poniższych założeń:

 1. Skucie istniejącego uszkodzonego podłoża betonowego gr. 20cm wraz z wywozem na pow. 61m2
 2. Skucie asfaltu wraz z wywozem gr. 10cm na pow. 732m2
 3. Zerwanie płyt drogowych gr. 15cm wraz z wywozem na pow. 732m2
 4. Wykop pod podbudowę gł. 60cm na pow. 732m2
 5. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20cm na pow. 732m2
 6. Podbudowa z kruszywa 0-63mm gr.20cm na pow. 732m2
 7. Podbudowa z kruszywa 0-31mm gr.10cm na pow. 732m2
 8. Demontaż starych krawężników na odcinku 30mb
 9. Ułożenie nowych krawężników 20x30x100 na ławie betonowej z oporem na odcinku 30mb
 10. Wylanie chudego betonu gr. 10cm na pow. 793m2
 11. Wykonanie zbrojenia z siatki lub rozproszonego na pow. 793m2
 12. Wykonanie płyty betonowej o gr. 22cm na pow. 793m2

Proponowane rozwiązania powinny zostać przedstawione po wykonanej uprzednio wizji lokalnej.

W ofercie należy podać:

 • termin realizacji oferty,
 • okres gwarancji,
 • warunki płatności,
 • termin ważności oferty.

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adresy: zebiec@zebiec.pl w terminie do dnia 26.04.2024 r, do godz. 13.00

ZGM Zębiec S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wybrania oferty, przedłużenia terminu wyboru oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych, odrzucenia ofert które nie spełniają kryteriów wskazanych w zapytaniu lub wpłynęły po terminie.

Informacji niezbędnych do sporządzenia oferty można uzyskać telefonicznie lub drogą mailową (po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności danych):
– Tomasz Szwedo – 784 697 584 w godzinach od 7.00÷14.00,
– Kamil Dynarek – 606 711 081 w godzinach od 7.00÷14.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zębiec, dn. 15 stycznia 2024 r.

ZGM „Zębiec” S.A. zwraca się z o przedstawienie szczegółowej oferty na wykonanie usługi w zakresie śladu węglowego produktu oraz przedsiębiorstwa.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na:
a) obliczeniu śladu węglowego dla produktów w postaci mieszanek bentonitowych oraz perlitu (zakres 1,2)
b) określeniu LCA – cyklu życia produktu potrzebnego do wydania deklaracji środowiskowej EDP dla produktów: mieszanki bentonitowe, perlit.
c) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników ZGM „Zębiec” S.A. – dla grupy liczącej do 10 osób (tematyka: sposób i metodyka obliczeń śladu węglowego dla produktów)

Pytania do zapytania ofertowego w sprawach technicznych: dominika.kwasniewska@zebiec.pl

II. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymagań formalnych przewidzianych w pkt. IV.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Weryfikacja ofert przebiegać będzie w 2 etapach opisanych poniżej.

Kryterium oceny ofert na I etapie – przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. cena – proponowana przez Wykonawcę cena za wykonanie usługi:
Cena – 0 – 50 pkt.
Do etapu II zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 3 oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej etapu I tj. w najwyższym stopniu spełniają kryterium oraz z najniższą ceną.

Kryterium oceny ofert na II etapie – Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
2. ocena jakościowa – ocenie zostanie poddana przedstawiona oferta pod względem:
– termin realizacji zamówienia;
– rozwiązania funkcjonalne proponowane przez Wykonawcę;
– znajomość specyfiki przedsiębiorstw produkcyjnych
– doświadczenie

Punktowanie nastąpi wg zasad:
a) rozwiązania funkcjonalne proponowane przez Wykonawcę – 0 – 20 pkt
b) doświadczenie i znajomość specyfiki dużych przedsiębiorstw produkcyjnych – 0 – 30 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

III. TERMIN REALIZACJI
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na wykonanie usługi w zakresie wyliczenia śladu węglowego w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają minimum roczne doświadczenie w zakresie podanym powyżej.
2. Ważność oferty minimum 120 dni.

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Oferta cenowa zawierająca powyższe kryteria oceny
2. Dane kontaktowe,
3. Referencje od firm, w których wykonano podobną usługę,
4. CEDIG/KRS
5. Udokumentowane doświadczenie

VI. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Termin składania ofert upływa w dniu 30 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu do Spółki).
Oferty należy składać lub wysyłać na adres: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice.
Dopuszcza się złożenie oferty na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: beata.pomorska@zebiec.pl
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. TRYB ROZPATRYWANIA OFERT
W terminie od 31 stycznia do 6 lutego 2024 r., zostaną poddane ocenie oferty. Rozstrzygniecie konkursu ofert nastąpi 7 lutego 2024 r.

Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z ilością punktów uzyskanych przez Wnioskującego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

W załączeniu:

Informujemy, że wydłużamy termin złożenia ofert do dnia 06 luty 2024 r. Rozstrzygniecie konkursu ofert nastąpi 12 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki

Zębiec, dn. 02.11.2022 r.

KOMISJA DS. ZBYWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁKI DZIAŁAJĄCA W ZAKŁADACH GÓRNICZO-METALOWYCH „ZĘBIEC” W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na zbycie

prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki, zlokalizowanej w Zębcu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb, 0010 Lubienia, in: ewid. 779/17, o powierzchni użytkowej 0,7782 ha, ujawnionej w księdze wieczystej: KI1H/00001831/4, dla której zakładana jest nowa księga wieczysta.

Cena wywoławcza: 1 235 000 zł (słownie: milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/gr)

Przedmiotowa transakcja zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 29.04.2022 zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu zbycia oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń zgodnie z Regulaminem.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki lub przesłać korespondencyjnie na adres Spółki: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, Zębiec, 27-200 Starachowice w terminie do 17 listopada 2022 r. z adnotacją „Oferta zakupu nieruchomości o nr ewidencyjnym 779/17, przy czym za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej doręczenia do Spółki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze: 57 1020 2674 0000 2402 0073 7742 z opisem wadium.
Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik do oferty.

Pozostałe warunki dopuszczenia do wzięcia udziału w przetargu zostały określone w ramach treści „Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości należących do ZGM „Zębiec” S.A.

Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi Kupujący.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Przedmiotową działkę oraz dokumentację z nią związaną można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 606-711-081.

Do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu

Oferta na wynajęcie wolnych obiektów Spółki

Zębiec, dn. 16.11.2020 r.

ZGM „Zębiec” S.A.

Tereny ZGM „Zębiec” S.A. są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacja Kunów z linią 25 Łódź- Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich.

Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

L.p. Nazwa Budynku Nr działki Pow. użytkowa Opis
1 Magazyn wyrobów gotowych 779/17 360,35 m2 Budynek o konstrukcji stalowej z zadaszaniem o powierzchni użytkowej 360,35 m2 z instalacją oświetleniową.
2 Magazyn smarów i olei 779/17 357,06 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3 Hala produkcyjna Nr 1 779/17 817,38 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany o wysokości 7,94 m z częścią sanitarną . Budynek posiada dwie bramy, wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i spręż. powietrza.
4 Budynek produkcji metalowej 779/21 424 m2 Część hali ,budynek murowany. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i sprężonego powietrza.
5 Plac przy magaz.wyrobów gotowych 779/17 1273 m2 Plac utwardzony.
6 Plac 779/17 974,7 m2 Plac utwardzony.
7 Magazyn gazów technicznych 779/23 173,2 m2 Budynek murowany z rampą ze schodami. Dach pokryty papą. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
8 Budynek murowany wyrobów gotowych 779/17 332,8 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany, podpiwniczony z rampą. Powierzchnia całkowita 1 801,3 m2 i kubaturze
5 801 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kanalizacyjną.

Istnieje możliwość sprzedaży działki 779/23 wraz z budynkami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 27 67 378 lub (041) 27 67 269 oraz pisząc na adres mailowy: wojciech.bachowski@zebiec.pl.