CZYSTE POWIETRZE
Programy wsparcia

Ulga termomodernizacyjna
Gminne programy niskoemisyjne
Program Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

Program Czyste Powietrze to najnowsze przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdują się w znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy ulga podatkowa na termomodernizację obejmuje także wymianę kotłów na paliwo stałe. Stosowne odliczenie od podatku mogą dokonać wyłącznie właściciele/współwłaściciele budynków jednorodzinnych.

Program Czyste Powietrze – podstawowe założenia

 • Zgodnie z ustawą wydatki na termomodernizację możemy odliczyć sobie od podatku, o ile zostały poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia.

 • Czas realizacji termomodernizacji nie może jednak przekroczyć 3 lat.
 • Limit kwoty podlegający odliczeniu to maksymalnie 53 tys. zł.

Jeśli kwota odliczenia nie miała pokrycia w naszym rocznym dochodzie, możemy dokonywać odliczeń w kolejnych latach, lecz nie dłużej niż przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek na termomodernizację.

Z ulgi termomodernizacyjnej możemy skorzystać nawet jeśli wcześniej otrzymaliśmy dotację w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. W tym przypadku jednak nie możemy odliczyć ulgi podatkowej od wydatków sfinansowanych w ramach programu państwowego, a tylko od naszego wkładu finansowego.

Gminne programy niskoemisyjne

Gminne programy niskoemisyjne umożliwiają uzyskanie pełnego, 100-proc. dofinansowania na termomodernizację budynku. Programy te przeznaczone są przede wszystkim dla uboższych gospodarstw domowych w danej gminie. Dofinansowanie do pieca obejmuje m.in. wymianę lub likwidację urządzeń grzewczych (kotłów na paliwo stałe), które nie spełniają standardów emisyjnych.

Co do zasady programy niskoemisyjne w gminach są darmowe, lecz niekiedy gmina może ustalić konieczność wniesienia wkładu własnego (w wysokości nie większej niż 10% wartości inwestycji). Wkład nie musi być finansowy – czasami może to być np. jakaś praca na rzecz gminy.

Beneficjentem programu może zostać osoba, która:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym,
 • jej średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy),
 • posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające 424.000 zł,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku, o którym mowa w pkt 1,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, na potrzeby instalacji urządzeń oraz w celu przeprowadzenia weryfikacji,
 • wniesie wkład własny w wysokości oraz w sposób określony w uchwale gminy, o ile zostanie ona wydana,
 • spełnia dodatkowe warunki określone przez radę gminy w uchwałach.

Planowanie, realizacja termomodernizacji i wymiana pieców należy do zadań gminy. Szczegółowe warunki udziału w programie mogą różnić się w poszczególnych gminach. Dokładne informacje najlepiej jest uzyskać bezpośrednio w urzędzie danej gminy.

Pełna treść stosownej ustawy dostępna jest do pobrania tutaj.

Dotacje i Pożyczki w programie Czyste Powietrze

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to polski program dopłat do termomodernizacji budynków. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery lub ich całkowite wyeliminowanie. Nabór wniosków i podpisywanie umów ma tryb ciągły i będzie trwać do 2029 roku.

Ekologiczny Program Czyste Powietrze obejmuje m.in. wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe w celu efektywnego zarządzania energią. Wymiana kotłów na paliwa stałe (dofinansowanie do pieca) wraz z innymi pracami termomodernizacyjnymi nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo daje oszczędności finansowe.

program czyste powietrze logo

Kto może skorzystać?

Z dopłat w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowane mogą być:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Budżet programu Czyste Powietrze to 103 mld zł
do wykorzystania do 2029 roku na wymianę lub zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizacje.

czyste powietrze dofinansowanie

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
czyste powietrze dofinansowanie

Terminy:

 • Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029;
 • Nabór wniosków i podpisywanie umów będą odbywały się do 31.12.2027 r.;
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.;
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo) zamieszczone są na stronach internetowych właściwych WFOSiGW.
czyste powietrze dofinansowanie

Nabór wniosków:

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli – wnioski będą oceniane na bieżąco;
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW);
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo) będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOSiGW.
czyste powietrze dofinansowanie

Warunki dofinansowania:

 • Dla budynków istniejących: stary piec/kocioł na paliwo stałe należy wymienić na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu;
 • Beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie w Programie na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek – tym razem o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych;
 • Pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku w banku;
 • Kwalifikowalność VAT – Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.
czyste powietrze dofinansowanie

Klasyfikacja grup beneficjentów co do dochodów:

 • Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł/rok
 • Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania. Średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 1894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)
 • Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, których dochody na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekraczają odpowiednio: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
czyste powietrze dofinansowanie

Poziom dofinansowania dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego dofinansowania:

 • do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1 000 zł
 • do 50% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż 10 000 zł
 • do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 5 000 zł
 • do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), lecz nie więcej niż 13 500 przy pompie powietrze/woda i 20 250 przy gruntowej pompie
 • do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3, lecz nie więcej niż 9 000 zł
 • do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej, lecz nie więcej niż 6 750 zł
 • do 30% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje:

  • dokumentacja projektowa, nie więcej niż 600 zł;
  • ekspertyzy, nie więcej niż 150 zł;
  • pompa ciepła powietrze/woda, nie więcej niż 9 000 zł;
  • pompa ciepła powietrze/powietrze, nie więcej niż 3 000 zł;
  • kocioł gazowy kondensacyjny, nie więcej niż 4 500 zł;
  • kocioł olejowy kondensacyjny, nie więcej niż 4 500 zł;
  • kocioł zgazowujący drewno, nie więcej niż 6 000 zł;
  • kocioł na pellet drzewny, nie więcej niż 6 000 zł;
  • ogrzewanie elektryczne, nie więcej niż 3 000 zł;
  • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, nie więcej niż 4 500 zł;
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, nie więcej niż 5 000 zł;
  • ocieplenie przegród budowlanych, nie więcej niż 45 zł za m²;
  • stolarka okienna, nie więcej niż 210 zł za m²;
  • stolarka drzwiowa, nie więcej niż 600 zł za m².
czyste powietrze dofinansowanie

Poziom dofinansowania dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego dofinansowania:

 • do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1 000 zł
 • do 75% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż 15 000 zł
 • do 75% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej, lecz nie więcej niż 11 250 zł
 • do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 5 000 zł
 • do 60% faktycznie poniesionych kosztów na pozycje:

  • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), lecz nie więcej niż 18 000 przy pompie powietrze/woda i 27 000 przy gruntowej pompie
  • zakup i montaż kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3, lecz nie więcej niż 12 000 zł (intensywność dofinansowania wchodzi w życie od 1 lipca 2021 roku)
  • dokumentacja projektowa, nie więcej niż 1 200 zł;
  • ekspertyzy, nie więcej niż 300 zł;
  • pompa ciepła powietrze/woda, nie więcej niż 18 000 zł;
  • pompa ciepła powietrze/powietrze, nie więcej niż 6 000 zł;
  • kocioł gazowy kondensacyjny, nie więcej niż 9 000 zł;
  • kocioł olejowy kondensacyjny, nie więcej niż 9 000 zł;
  • kocioł zgazowujący drewno, nie więcej niż 12 000 zł;
  • kocioł na pellet drzewny, nie więcej niż 12 000 zł;
  • ogrzewanie elektryczne, nie więcej niż 6 000 zł;
  • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, nie więcej niż 9 000 zł;
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, nie więcej niż 10 000 zł;
  • ocieplenie przegród budowlanych, nie więcej niż 90 zł za m²;
  • stolarka okienna, nie więcej niż 420 zł za m²;
  • stolarka drzwiowa, nie więcej niż 1 200 zł za m².
czyste powietrze dofinansowanie

Poziom dofinansowania dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

 • do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1 000 zł
 • do 90% faktycznie poniesionych kosztów na pozycje:

  • podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż 18 000 zł
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 9 000 zł
  • zakup i montaż kotłowni gazowej, lecz nie więcej niż 13 500 zł
  • zakup i montaż kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3, lecz nie więcej niż 18 000 zł;
  • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), lecz nie więcej niż 27 000 przy pompie powietrze/woda i 40 500 przy gruntowej pompie;
  • dokumentacja projektowa, nie więcej niż 1 800 zł;
  • ekspertyzy, nie więcej niż 450 zł;
  • pompa ciepła powietrze/woda, nie więcej niż 27 000 zł;
  • pompa ciepła powietrze/powietrze, nie więcej niż 9 000 zł;
  • kocioł gazowy kondensacyjny, nie więcej niż 13 500 zł;
  • kocioł olejowy kondensacyjny, nie więcej niż 13 500 zł;
  • kocioł zgazowujący drewno, nie więcej niż 18 000 zł;
  • kocioł na pellet drzewny, nie więcej niż 18 000 zł;
  • ogrzewanie elektryczne, nie więcej niż 9 000 zł;
  • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, nie więcej niż 13 500 zł;
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, nie więcej niż 15 000 zł;
  • ocieplenie przegród budowlanych, nie więcej niż 135 zł za m²;
  • stolarka okienna, nie więcej niż 630 zł za m²;
  • stolarka drzwiowa, nie więcej niż 1 800 zł za m².

JAK ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE ?

Poniżej przedstawiamy proces realizacji dofinansowania z programem Czyste Powietrze.

1
Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

2
Zbadaj potrzeby budynku

Określ stan obecny i potrzeby budynku oraz zawrzyj je w audycie energetycznym lub w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOSiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

3
Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOSiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów.

4
Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOSiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5
Podpisz umowę o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku WFOSiGW przygotuje umowę o udziale w programie.

6
Złóż wniosek o płatności

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie korekty w umowie.

7
Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOSiGW potwierdzi realizacje przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

8
Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOSiGW.

KOTŁY DO DOFINANSOWANIA

Piece c.o. DIAMENT, AGAT, i ONYKS, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, mają sprawność energetyczną na poziomie nawet 96%, a także spełniają wymagania 5. Klasy i Ecodesign w zakresie czystości spalin. Oznacza to, że kotły ZĘBIEC spełniają warunki konieczne do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do ochrony środowiska. Cieszymy się przy tym, że nasi klienci mogą otrzymać dofinansowanie do pieca firmy ZĘBIEC.

Zobacz nasze kotły na pellet
kocioł na pellet
Sprawdź nasze kotły na pellet
piec na pellet

SZCZEGÓŁY DOFINANSOWANIA

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać na stronach:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – LISTA ODDZIAŁÓW

czyste powietrze gdzie złozyc wniosek
1. WFOSiGW w Białymstoku

15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 5
Tel. (85) 74-60-241
www.wfosigw.bialystok.pl
biuro@wfosigw.bialystok.pl

2. WFOSiGW w Toruniu

87-100 Toruń
ul. Fredry 8
Tel. (56) 621-23-00
www.wfosigw.torun.pl
wfosigw@wfosigw.torun.pl

3. WFOSiGW w Gdansku

80-861 Gdansk
ul. Rybaki Gorne 8
Tel. (58) 743-18-00
www.wfos.gdansk.pl
fundusz@wfos.gdansk.pl

4. WFOSiGW w Zielonej Gorze

65-602 Zielona Gora
ul. Miodowa 11
Tel. (68) 419-69-00
www.wfosigw.zgora.pl
sekretariat@wfosigw.zgora.pl

5 WFOSiGW w Katowicach

40-035 Katowice
ul. Plebiscytowa 19
Tel. (32) 60-32-200,
Tel. (32) 60-32-300
www.wfosigw.katowice.pl
biuro@wfosigw.katowice.pl

6. WFOSiGW w Kielcach

25-155 Kielce
al. ks. J.Popiełuszki 41
Tel. (41) 366-15-12
www.wfos.com.pl
biuro@wfos.com.pl

7. WFOSiGW w Krakowie

31-002 Krakow
ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90,
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

8.WFOSiGW w Lublinie

20-074 Lublin
ul. Spokojna 7
Tel. (81) 532-17-64,
Tel. (81) 742-46-48/49
www.wfos.lublin.pl
sekretariat@wfos.lublin.pl

9. WFOSiGW w Łodzi

93-465 Łodz
ul. Dubois 118
Tel. (42) 663-41-00
www.wfosigw.lodz.pl
fundusz@wfosigw.lodz.pl

10. WFOSiGW w Olsztynie

10-026 Olsztyn
ul. Sw. Barbary 9
Tel. (89) 522-02-00,
Tel. (89) 522-02-01
www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

11. WFOSiGW w Opolu

45-018 Opole
ul. Krakowska 53
Tel. (77) 453-76-11
www.wfosigw.opole.pl
sekretariat@wfosigw.opole.pl

12. WFOSiGW w Poznaniu

60-541 Poznań
ul. Szczepanowskiego 15a
Tel. (61) 845-62-00
Tel. (61) 845-62-01
www.wfosgw.poznan.pl
biuro@wfosgw.poznan.pl

13. WFOSiGW w Rzeszowie

35-025 Rzeszow
ul. Zygmuntowska 9
Tel. (17) 85-22-344
Tel. 85-36-361
www.wfosigw.rzeszow.pl
biuro@wfosigw.rzeszow.pl

14. WFOSiGW w Szczecinie

71-323 Szczecin
ul. Solskiego 3
Tel. (91) 48-615-56
www.wfos.szczecin.pl
sekretariat@wfos.szczecin.pl

15. WFOSiGW w Warszawie

00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7
Tel. (22) 504-41-00
www.wfosigw.pl
poczta@wfosigw.pl

16. WFOSiGW we Wrocławiu

53-148 Wrocław
ul. Jastrzebia 24
Tel. (71) 333-09-30,
Tel. (71) 333-09-40
www.wfosigw.wroclaw.pl
poczta@fos.wroc.pl

Przygotowane informacje, zostały stworzone na podstawie materiałów ze strony https://portal.wfosigw.pl/

Program Czyste Powietrze