CZYSTE POWIETRZE
Programy wsparcia

Ulga termomodernizacyjna
Gminne programy niskoemisyjne
Program Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

Najnowsze przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdują się w znowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy ulga podatkowa na termomodernizację obejmuje także wymianę kotłów na paliwo stałe. Stosowne odliczenie od podatku mogą dokonać wyłącznie właściciele/współwłaściciele budynków jednorodzinnych.

 • Zgodnie z ustawą wydatki na termomodernizację możemy odliczyć sobie od podatku, o ile zostały poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia.

 • Czas realizacji termomodernizacji nie może jednak przekroczyć 3 lat.
 • Limit kwoty podlegający odliczeniu to maksymalnie 53 tys. zł.

Jeśli kwota odliczenia nie miała pokrycia w naszym rocznym dochodzie, możemy dokonywać odliczeń w kolejnych latach, lecz nie dłużej niż przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek na termomodernizację.

Z ulgi termomodernizacyjnej możemy skorzystać nawet jeśli wcześniej otrzymaliśmy dotację w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. W tym przypadku jednak nie możemy odliczyć ulgi podatkowej od wydatków sfinansowanych w ramach programu państwowego, a tylko od naszego wkładu finansowego.

Gminne programy niskoemisyjne

Gminne programy niskoemisyjne umożliwiają uzyskanie pełnego, 100-proc. dofinansowania na termomodernizację budynku. Programy te przeznaczone są przede wszystkim dla uboższych gospodarstw domowych w danej gminie. Dopłaty obejmują m.in. wymianę lub likwidację urządzeń grzewczych (kotłów na paliwo stałe), które nie spełniają standardów emisyjnych.

Co do zasady programy niskoemisyjne w gminach są darmowe, lecz niekiedy gmina może ustalić konieczność wniesienia wkładu własnego (w wysokości nie większej niż 10% wartości inwestycji). Wkład nie musi być finansowy – czasami może to być np. jakaś praca na rzecz gminy.

Beneficjentem programu może zostać osoba, która:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym,
 • jej średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy),
 • posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające 424.000 zł,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku, o którym mowa w pkt 1,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, na potrzeby instalacji urządzeń oraz w celu przeprowadzenia weryfikacji,
 • wniesie wkład własny w wysokości oraz w sposób określony w uchwale gminy, o ile zostanie ona wydana,
 • spełnia dodatkowe warunki określone przez radę gminy w uchwałach.

Planowanie, realizacja termomodernizacji i wymiana pieców należy do zadań gminy. Szczegółowe warunki udziału w programie mogą różnić się w poszczególnych gminach. Dokładne informacje najlepiej jest uzyskać bezpośrednio w urzędzie danej gminy.

Pełna treść stosownej ustawy dostępna jest do pobrania tutaj.

Dotacje i Pożyczki w programie Czyste Powietrze

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to polski program dopłat do termomodernizacji budynków. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery lub ich całkowite wyeliminowanie. Nabór wniosków i podpisywanie umów ma tryb ciągły i będzie trwać do 2029 roku.

Program Czyste Powietrze obejmuje m.in. wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe w celu efektywnego zarządzania energią. Wymiana kotłów na paliwa stałe wraz z innymi pracami termomodernizacyjnymi nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo daje oszczędności finansowe.

program czyste powietrze logo

Kto może skorzystać?

Z dopłat w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Ile wynosi kwota dotacji i jak działa

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze to zwrot części poniesionych kosztów w formie dotacji i/lub pożyczki. Maksymalny koszt termomodernizacji do jakiego beneficjent może uzyskać dofinansowanie to 53.000 zł, minimalny – 7.000 zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe wydatki mogą być sfinansowane w formie pożyczki.

Dotacja, którą można uzyskać waha się w przedziale od 40 do 90% poniesionych wydatków na termomodernizację.

Dofinansowane mogą być:

 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Budżet programu Czyste Powietrze to 103 mld zł
do wykorzystania do 2029 roku na wymianę lub zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizacje.

czyste powietrze dofinansowanie

Formy dofinansowania:

 • Dotacja;
 • Pożyczka.
czyste powietrze dofinansowanie

Terminy:

 • Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029;
 • Nabór wniosków i podpisywanie umów będą odbywały się do 31.12.2027 r.;
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.;
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo) zamieszczone są na stronach internetowych właściwych WFOSiGW.
czyste powietrze dofinansowanie

Nabór wniosków:

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli – wnioski będą oceniane na bieżąco;
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW);
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo) będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOSiGW.
czyste powietrze dofinansowanie

Warunki dofinansowania:

 • Dla budynków istniejących: stary piec/kocioł na paliwo stałe należy wymienić na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu;
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła musi spełniać wymagania programu;
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie;
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

JAK ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE ?

Poniżej przedstawiamy proces realizacji dofinansowania z programem Czyste Powietrze.

1
Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

2
Zbadaj potrzeby budynku

Określ stan obecny i potrzeby budynku oraz zawrzyj je w audycie energetycznym lub w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOSiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

3
Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOSiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).

4
Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOSiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5
Podpisz umowę o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku WFOSiGW przygotuje umowę o udziale w programie.

6
Złóż wniosek o płatności

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie korekty w umowie.

7
Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOSiGW potwierdzi realizacje przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

8
Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOSiGW.

KOTŁY DO DOFINANSOWANIA

Kotły c.o. DIAMENT, AGAT, SZAFIR, TOPAZ i KORAL, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, mają sprawność energetyczną na poziomie nawet 96%, a także spełniają wymagania 5. Klasy i Ecodesign w zakresie czystości spalin. Oznacza to, że kotły ZĘBIEC spełniają warunki konieczne do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do ochrony środowiska. Cieszymy się przy tym, że nasi klienci mogą kupić kocioł ZĘBIEC z dofinansowaniem.

Sprawdź, nasze kotły na ekogroszek
piec na ekogroszek
Sprawdź, nasze kotły na pellet
piec na pellet
Sprawdź, nasze kotły na węgiel
piec na węgiel

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – LISTA ODDZIAŁÓW

czyste powietrze gdzie złozyc wniosek

1. WFOSiGW w Białymstoku
15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 5
Tel. (85) 74-60-241
www.wfosigw.bialystok.pl
biuro@wfosigw.bialystok.pl

2. WFOSiGW w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Fredry 8
Tel. (56) 621-23-00
www.wfosigw.torun.pl
wfosigw@wfosigw.torun.pl

3. WFOSiGW w Gdansku
80-861 Gdansk
ul. Rybaki Gorne 8
Tel. (58) 743-18-00
www.wfos.gdansk.pl
fundusz@wfos.gdansk.pl

4. WFOSiGW w Zielonej Gorze
65-602 Zielona Gora
ul. Miodowa 11
Tel. (68) 419-69-00
www.wfosigw.zgora.pl
sekretariat@wfosigw.zgora.pl

5 WFOSiGW w Katowicach
40-035 Katowice
ul. Plebiscytowa 19
Tel. (32) 60-32-200,
Tel. (32) 60-32-300
www.wfosigw.katowice.pl
biuro@wfosigw.katowice.pl

6. WFOSiGW w Kielcach
25-155 Kielce
al. ks. J.Popiełuszki 41
Tel. (41) 366-15-12
www.wfos.com.pl
biuro@wfos.com.pl

7. WFOSiGW w Krakowie
31-002 Krakow
ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90,
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

8.WFOSiGW w Lublinie
20-074 Lublin
ul. Spokojna 7
Tel. (81) 532-17-64,
Tel. (81) 742-46-48/49
www.wfos.lublin.pl
sekretariat@wfos.lublin.pl

9. WFOSiGW w Łodzi
93-465 Łodz
ul. Dubois 118
Tel. (42) 663-41-00
www.wfosigw.lodz.pl
fundusz@wfosigw.lodz.pl

10. WFOSiGW w Olsztynie
10-026 Olsztyn
ul. Sw. Barbary 9
Tel. (89) 522-02-00,
Tel. (89) 522-02-01
www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

11. WFOSiGW w Opolu
45-018 Opole
ul. Krakowska 53
Tel. (77) 453-76-11
www.wfosigw.opole.pl
sekretariat@wfosigw.opole.pl

12. WFOSiGW w Poznaniu
60-541 Poznań
ul. Szczepanowskiego 15a
Tel. (61) 845-62-00
Tel. (61) 845-62-01
www.wfosgw.poznan.pl
biuro@wfosgw.poznan.pl

13. WFOSiGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszow
ul. Zygmuntowska 9
Tel. (17) 85-22-344
Tel. 85-36-361
www.wfosigw.rzeszow.pl
biuro@wfosigw.rzeszow.pl

14. WFOSiGW w Szczecinie
71-323 Szczecin
ul. Solskiego 3
Tel. (91) 48-615-56
www.wfos.szczecin.pl
sekretariat@wfos.szczecin.pl

15. WFOSiGW w Warszawie
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7
Tel. (22) 504-41-00
www.wfosigw.pl
poczta@wfosigw.pl

16. WFOSiGW we Wrocławiu
53-148 Wrocław
ul. Jastrzebia 24
Tel. (71) 333-09-30,
Tel. (71) 333-09-40
www.wfosigw.wroclaw.pl
poczta@fos.wroc.pl

Przygotowane informacje, zostały stworzone na podstawie materiałów ze strony https://portal.wfosigw.pl/