KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice NIP: 664-000-08-16, REGON 000025224, KRS 0000049427, dalej ZGM „Zębiec” S.A.
 • Inspektorem ochrony danych w ZGM „Zębiec” S.A. jest Pani Beata Pomorska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: beata.pomorska@zebiec.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Przetwarzamy Państwa dane w postaci: imienia, nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa, adresu, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, adresu e-mail, nr NIP, REGON, KRS, numeru ewidencyjnego PESEL oraz inne dane jeżeli wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora.
 • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, okres gwarancji, ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora oraz obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia, okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 • Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy i jej wykonania oraz wykonania przez Administratora wymogów ustawowych związanych z realizacją i rozliczeniem umowy wynikających z prawa powszechnie obowiązującego np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości. Niepodanie danych skutkować może odmową zawarcia umowy.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO)

Administrator będzie wtedy zobowiązany do zakończenia przetwarzania danych w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Nie przekazujemy Pani/Pana danych organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich.