Informacje dla Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427 (dalej: „Spółka”), zwołuje na podstawie art. 399 §1 Ksh w zw. z art. 395 §1 i 2 oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 26 kwietnia 2024 r., o godz. 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia