Informacje dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł. („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożonym w dniu 5 grudnia 2023r. w trybie art. 401 § 1 k.s.h., umieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. na godz. 10:00 punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki” i wprowadza ten punkt jako punkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a w konsekwencji oznacza dotychczasowy punkt porządku obrad o nr 6 odpowiednio jako 7.

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 21 grudnia 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 §1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 września 2023 r., o godz. 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, OO-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427 (dalej: „Spółka”), zwołuje na podstawie art. 399 §1 Ksh w zw. z art. 395 §1 i 2 oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22 maja 2023 r., o godz. 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 §1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r., o godz. 1000, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia