Informacje dla Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 §1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 września 2023 r., o godz. 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, OO-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427 (dalej: „Spółka”), zwołuje na podstawie art. 399 §1 Ksh w zw. z art. 395 §1 i 2 oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22 maja 2023 r., o godz. 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki pod firmą: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049427, NIP: 6640000816, o kapitale zakładowym/wpłaconym 35.000.000,00 zł, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 §1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r., o godz. 1000, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia